Gregorio Botta, Napoli 5 febbraio 1999
       
     
botta 1999.jpg
       
     
botta2 1999.jpg
       
     
botta2.jpg
       
     
 Gregorio Botta, Napoli 5 febbraio 1999
       
     

Gregorio Botta, Napoli 5 febbraio 1999

botta 1999.jpg
       
     
botta2 1999.jpg
       
     
botta2.jpg