Alfredo Maiorino,  Vuoto Segnato,  Napoli 2009
       
     
Majorino_9324.jpg
       
     
Majorino_9317.jpg
       
     
Majorino_9331.jpg
       
     
Majorino_9339.jpg
       
     
Majorino_9348.jpg
       
     
Majorino_9284.jpg
       
     
Majorino_9266.jpg
       
     
Majorino_9267.jpg
       
     
Majorino_9292.jpg
       
     
Majorino_9290.jpg
       
     
Majorino_9263.jpg
       
     
 Alfredo Maiorino,  Vuoto Segnato,  Napoli 2009
       
     

Alfredo Maiorino, Vuoto Segnato, Napoli 2009

Majorino_9324.jpg
       
     
Majorino_9317.jpg
       
     
Majorino_9331.jpg
       
     
Majorino_9339.jpg
       
     
Majorino_9348.jpg
       
     
Majorino_9284.jpg
       
     
Majorino_9266.jpg
       
     
Majorino_9267.jpg
       
     
Majorino_9292.jpg
       
     
Majorino_9290.jpg
       
     
Majorino_9263.jpg